Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
2014-2020

Ocean możliwości !

Fundusze Europejskie przyznane Polsce na lata 2014-2020 to ogromna szansa na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach nowego budżetu dostaniemy ponad 100 mld euro. W nowej perspektywie na lata 2014-20 realizowanych będzie sześć programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Blisko 40 proc. funduszy zarządzanych będzie na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Nowa perspektywa większy nacisk kładzie na rozwój gospodarki. Największym wyzwaniem będzie innowacyjność.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze priorytety inwestycyjne, w ramach, których rozdysponowane będą fundusze europejskie 2014-2020.

Rozwój produktów i usług w MŚP

Głównym celem nowego okresu budżetowego są działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ramach RPO wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji.

Interwencja Regionalnych Programów Operacyjnych będzie ukierunkowana przede wszystkim na inwestycje rozwojowe związane ze zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług oraz wsparcie przemian organizacyjnych, które prowadzą do wzmocnienia zdolności prorozwojowych firm oraz wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów i usług.

Wsparciem RPO objęte zostaną inwestycje związane z rozbudową przedsiębiorstw, zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług. W celu unowocześnienia działalności przedsiębiorstwa przewiduje się finansowanie wdrożenia technologii rozumianej jako zakup maszyn i urządzeń.

Wsparcie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia firm

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Konieczna jest, zatem realizacja działań, które ułatwią MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. W nowym okresie budżetowym Regionalne Programy Operacyjne przewidziały działania służące:

- zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków o najwyższym potencjale eksportowym,
- wsparciu instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP,
- tworzeniu narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych,
- świadczeniu na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji,
- prowadzeniu kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP.

B + R Działalność badawczo-rozwojowa

Zarówno Regionalne Programy Operacyjne jak również Program Operacyjny "Inteligentny rozwój" główne wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach realizowane będzie przez szczególny nacisk na działania badawczo-rozwojowe polegające na zwiększeniu nakładów prywatnych na badania i rozwój.

Fundusze Europejskie poprzez działania RPO ukierunkowane będą na wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym:

- rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, prowadzonych w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw,
- rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R oraz współpracy z przedsiębiorstwami,
- rozwoju współpracy naukowej polskich i międzynarodowych jednostek naukowych.

Cyfryzacja i TiK

Regionalny Program Operacyjny poprzez działania 2.2 oraz Program operacyjny "Polska cyfrowa" to działania związane z rozwojem e-usług, a także tworzenie sieci szerokopasmowych.

Działania będą ukierunkowane na zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 RPO planuje wspierać projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji w rozwiązania teleinformatyczne służące rozwojowi przedsiębiorstwa, a w szczególności - rozwojowi produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych (w tym treści cyfrowe), sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzeniu i udostępnianiu usług elektronicznych, jak również usprawniających pozostałe procesy biznesowe. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie obejmowało dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw.

Ochrona środowiska

Realizacja projektów RPO w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii (dopuszcza się modernizację energetyczną budynków, także z uwzględnieniem instalacji wykorzystujących OZE, pod warunkiem, że instalacja ta będzie wykorzystana na potrzeby tego budynku).

Fundusze Europejskie przewidziane są również na działania w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń (niska emisja) oraz działania, które przyczynią się do wzrostu udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Regionalne Programy Operacyjne planują wsparcie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł, co pozwoli na efektywne wykorzystanie regionalnych zasobów przez przedsiębiorstwa, a w dłuższej perspektywie czasowej, w wyniku wsparcia ww. działań, nastąpi poprawa konkurencyjności firm, obniżenie kosztów ich działalności poprzez ograniczenie strat i zużycia energii.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ FIRM !!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>