Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO ZACHODNIOPOMORSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ GDAŃSK


ul. Hallera 140/10, 80-416 Gdańsk
Tel. +48 58 7 31 31 00

e-mail: gdansk@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
TOMASZ SZCZERBOWSKI
Tel. kom: +48 665 665 944

e-mail: tomasz.szczerbowski@dotacje-exportgroup.pl

UWAGA:
ODDZIAŁ GDAŃSK PROWADZI RÓWNIEŻ KONSULTACJE TERENOWE W SZCZECINIE ORAZ W KOSZALINIE.


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ OSTRÓW WIELKOPOLSKI


ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. +48 62 30 00 120

e-mail: ostrow.wielkopolski@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
MACIEJ KONIECZNY
Tel.kom: +48 693 948 934

e-mail: maciej.konieczny@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
WOJCIECH SZAWARSKI
Tel.kom: +48 603 752 759

e-mail: wojciech.szawarski@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania ponad 1,5 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I - Gospodarka-Innowacje-Technologie
Gospodarka-Innowacje-Technologie – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020.

Cel główny OP 1 realizowany będzie w oparciu o realizację CT 1 i 3. Połączenie dwóch CT w ramach jednej Osi priorytetowej jest uzasadnione z uwagi na komplementarność zaplanowanych do realizacji typów projektów. Wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R w ramach CT 1 jest ściśle powiązane z wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach zaprogramowane w ramach CT 3. Jednocześnie zarówno w ramach CT 1 jak i w CT 3 przewidywane jest wsparcie innowacyjności i aktywności badawczowdrożeniowej przedsiębiorstw, co ostatecznie wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa.

Kreowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów w politykach Unii Europejskiej. W związku z tym, że w perspektywie finansowej 2007-2013 położono duży nacisk na instrumenty inżynierii finansowej, województwo zachodniopomorskie posiada duże doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż Inicjatywy JEREMIE, którą wdrożyło Województwo Zachodniopomorskie dowiódł, że tego typu instrument finansowania zwrotnego spotkał się z zainteresowaniem ostatecznych odbiorców wsparcia. W perspektywie finansowej 2014-2020 planuje się kontynuację działań związanych z finansowaniem zwrotnym, jednak w szerszym zakresie i z wykorzystaniem rożnych produktów, m.in. pożyczek, poręczeń, gwarancji, produktów kapitałowych i instrumentów mieszanych, w tym kredytów umarzalnych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.1: Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>