Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.4: RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Priorytet inwestycyjny 3.4.
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Cel szczegółowy:
Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki w zakresie zwiększania konkurencyjności, wdrożeń innowacji, transferu technologii i rozwoju działalności badawczo – rozwojowej konieczne jest wspieranie działalności przedsiębiorstw poprzez silne i zintegrowane otoczenie około biznesowe.

Z uwagi na niską skłonność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz niski poziom świadomości innowacyjnej i świadomości potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego niezwykle istotne są usługi świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Dzięki skorzystaniu z usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwa zostaną przygotowanie do angażowania się w procesy innowacji, nawiązywania współpracy i reagowania na pojawiające się trendy (globalne), co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój kultury innowacyjności i konkurencyjność przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego.

Instytucje Otoczenia Biznesu muszą dostosować swoją ofertę usługową do oczekiwań i faktycznych potrzeb przedsiębiorstw, tj. koncentrować się na świadczeniu wyspecjalizowanych usług – w tym zakresie należy wzmocnić potencjał IOB. Wsparcie będzie mogło być także przeznaczone na niezbędną infrastrukturę w związku z realizacją strategii inteligentnych specjalizacji (np. wzorcownie, laboratoria, pracownie) – jednakże w minimalnym zakresie.

Instytucje Otoczenia Biznesu powinny być ogniwem kojarzącym i łączącym świat biznesu ze światem nauki. Należy wzmacniać proces wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcami, jak i samymi instytucjami. Wsparcie w tym zakresie będzie ukierunkowane, więc na rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami sektora B+R czy podmiotami publicznymi mających znaczenie dla rozwoju współpracy, specjalizacji i wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów i talentów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>