Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.3: RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora MŚP w regionie, jako warunku niezbędnego dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu, przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także skutkujące zwiększeniem zatrudnienia.

Przewidywane wsparcie będzie ukierunkowane na wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora MŚP, w szczególności w obszarze regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Priorytetowo będą traktowane projekty służące realizacji strategii Inteligentnych specjalizacji województwa Zachodniopomorskiego. W sposób szczególny wspierane będą przedsięwzięcia wysokoinnowacyjne oraz spółki powstające na styku gospodarka - sektor B+R lub realizujące nowatorskie przedsięwzięcia.

Interwencja zostanie także skierowana na projekty stymulujące powstawanie nowych miejsc pracy, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne przełożą się na zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- Przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>