Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.2: RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej

Priorytet inwestycyjny 3.2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy:
Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Planowane wsparcie ma na celu zwiększenie aktywności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocję turystyczną i gospodarczą regionu, która wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego w skali międzynarodowej.

Efektem wsparcia będzie nawiązanie przez grupy przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego trwałych kontaktów międzynarodowych, co przełoży się za wzrost wielkości eksportu, a także jego zmianę struktury poprzez wzrost udziału eksportu na rynki poza europejskie.

Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z Pomorza Zachodniego Planowane do realizacji projekty przyczynią się także do budowania wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej, jako miejsca o dobrym klimacie gospodarczym, przyjaznego inwestorom, i atrakcyjnego dla turystów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, turyści, mieszkańcy regionu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>