Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Na obszarze województwa znajduje się 1200 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z czego 800 ha o statusie specjalnej strefy ekonomicznej. Istnieje potrzeba dalszego rozwoju i unowocześniania, a także odpowiedniego skomunikowania tejże infrastruktury tak, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom potencjalnych inwestorów.

Nie wyklucza się także inwestycji w dodatkową infrastrukturę lub inne rozwiązania konieczne ze względu na specyficzne wymagania potencjalnych inwestorów. Z drugiej jednak strony na obszarze województwa jest wiele niezagospodarowanych terenów powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich (większość z nich znajduje się w Specjalnej Strefie Włączenia), które, odpowiednio przystosowane, stanowić mogą atrakcyjne miejsca do lokowania nowych pomysłów biznesowych i tworzenia nowych firm.

Zasadnym jest, więc uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, sprzyjających powstawaniu miejsc pracy i wzmocnieniu połączeń funkcjonalnych różnych części regionu. Kompleksowe zagospodarowanie może obejmować wyposażenie w podstawowe media (gaz, prąd, woda, kanalizacja, itp.), modernizację układów komunikacyjnych oraz drogi dojazdowe.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa gospodarcze realizujące inwestycje na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>