Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach

Priorytet inwestycyjny 1.2.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.

Cel szczegółowy:
Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach celu szczegółowego przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w zakresie tworzenia, rozwoju infrastruktury B+R, wdrażania własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a także uzyskania ochrony własności przemysłowej dla własnych rozwiązań technicznych.

Większość przedsiębiorstw nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć wydatków związanych z utworzeniem infrastruktury B+R i dlatego nie prowadzi własnej działalności badawczej. Należy zachęcić przedsiębiorstwa do rozwoju własnego zaplecza badawczo – rozwojowego lub też do nawiązywania współpracy w zakresie prac B+R z jednostkami naukowymi oraz z innymi przedsiębiorstwami.

Wiele nowatorskich pomysłów i technologii zatrzymuje się na etapie pomysłu, ponieważ ich wdrożenie jest zbyt kosztowne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Wsparcie w ramach niniejszego priorytetu ma stanowić zachętę dla przedsiębiorstw do wdrażania własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i technologii.

Przewidywane wsparcie zostanie rozszerzone w ramach finansowania krzyżowego o wsparcie w zakresie szkoleń i staży pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, co przełoży się na wzrost kompetencji i wiedzy praktycznej pracowników, a jednocześnie na podniesienie potencjału badawczo-wdrożeniowego jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Wsparcie tego typu projektów w długofalowej perspektywie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz do wzrostu nakładów na B+R, a także do tworzenia miejsc pracy w sferze B+R.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>