Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa Zachodniopomorskiego.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smartspecialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE.

Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji.

W praktyce oznacza to, że firmy, które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – RPO WZ).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego to:
- biogospodarka,
- działalność morska,
- logistyka,
- przemysł maszynowo-metalowy,
- przemysły kreatywne,
- branża ICT,
- turystyka i zdrowie.

Rolą firmy doradczej piszącej wniosek o dofinansowanie Twojej firmy w ramach Zachodniopomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – RPO WZ) jest próba powiązania Twojego projektu z którąś z branż wskazanych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>