Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO WIELKOPOLSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ POZNAŃ


ul. Przemysłowa 39 lok. 306, 61-541 Poznań

e-mail: poznan@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
DOMINIK HAMERA
Tel. kom: +48 888 677 422

e-mail: dominik.hamera@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ANNA HAMERA
Tel. kom: +48 792 358 048

e-mail: anna.hamera@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ OSTRÓW WIELKOPOLSKI


ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. +48 62 30 00 120

e-mail: ostrow.wielkopolski@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
MACIEJ KONIECZNY
Tel.kom: +48 693 948 934

e-mail: maciej.konieczny@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
WOJCIECH SZAWARSKI
Tel.kom: +48 603 752 759

e-mail: wojciech.szawarski@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 2,5 mld PLN!
Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020:

Oś Priorytetowa 1 - Innowacyjna I Konkurencyjna Gospodarka
Innowacyjna I Konkurencyjna Gospodarka - 1 Oś priorytetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny 1.1: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji po-przez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką,
- Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw,
- Wzrost przedsiębiorczości,
- Wzrost umiędzynarodowienia gospodarki,
- Wzrost potencjału gospodarki,
- Wzrost potencjału usług dla przedsiębiorstw.

Oś Priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne - 2 Oś priorytetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Wzrost zastosowania TIK w gospodarce,
- Wzrost zastosowania TIK w sferze publicznej.

Oś Priorytetowa 3 - Energia
Energia - 3 Oś priorytetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym.

Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Wzrost udziału OZE w zużyciu energii,
- Zmniejszenie energochłonności gospodarki,
- Zmniejszenie energochłonności sektorów mieszkaniowego i publicznego,
- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Oś Priorytetowa 4 – Środowisko
Środowisko - 4 Oś priorytetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny 5.2. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka zagrożeń przy jedno-czesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

Priorytet inwestycyjny 6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

Priorytet inwestycyjny 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Priorytet inwestycyjny 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Priorytet inwestycyjny 6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczanie skutków katastrof,
- Poprawa gospodarki odpadami,
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej,
- Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego,
- Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności biologicznej,
- Zrównoważony rozwój miast.

OŚ PRIORYTETOWA 6 - Rynek Pracy
Rynek Pracy - 6 Oś priorytetowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny 8.5. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długo-trwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Priorytet inwestycyjny 8.7. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Priorytet inwestycyjny 8.8. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Priorytet inwestycyjny 8.9. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Priorytet inwestycyjny 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo,
- Wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców,
- Wzrost zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy ze względu na brak możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym,
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników,
- Wydłużenie czasu aktywności zawodowej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>