Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie VI. 8.8: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8.
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Cel szczegółowy:
Wzrost zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy ze względu na brak możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego wspierane będą działania umożliwiające wejście lub powrót na rynek pracy rodzicom i opiekunom. Należą do nich przede wszystkim tworzenie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do 3 roku życia, wsparcie finansowe opieki nad dzieckiem, w tym zapewnienie opiekuna dziennego lub niani, oraz działania z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wsparcie uzyskają także przedsiębiorcy i pracodawcy wdrażający rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności elastyczne metody organizacji czasu pracy (m.in. telepraca, job sharing, ruchomy czas pracy, czy równoważny czas pracy). Realizacja działań w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji.

Odnotowany niewystarczający poziom adaptacyjności przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP, wymaga działań nakierowanych na profesjonalizację ich kadr. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego wspierany będzie rozwój kompetencji i kwalifikacji osób pracujących oraz przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych, w tym szkoleniowo-doradczych służących dostosowaniu przedsiębiorstw do zmian, m.in. wspierających ich rozwój w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, w zakresie wykorzystania nowych technologii, czy zarządzania wiekiem. Przedsiębiorcy będą mogli także zdobyć/poszerzyć wiedzę w zakresie tworzenia stanowisk pracy dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, czy zatrudniania osób nie-pełnosprawnych i innych aspektów pozwalających na nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. W tym celu wprowadzony będzie w regionie system podmiotowego finansowania kształcenia przedsiębiorców i ich pracowników.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
- aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3,
- wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Potencjalni beneficjenci:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Potencjalne, główne grupy docelowe:

- osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3,
- przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>