Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie IV. 6.5: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Zrównoważony rozwój miast

Priorytet inwestycyjny 6.5.
Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Cel szczegółowy:
Zrównoważony rozwój miast.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
Na terenach zdegradowanych mogą występować czynniki bezpośrednio lub pośrednio wpływające na zdrowie ludzi i stan pozostałych elementów środowiska, do których zaliczyć należy zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W związku z tym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego przewidziano wsparcie na rekultywację lub remediację terenów zdegradowanych.

Polska znajduje się wśród 23 państw UE, w których obserwuje się przekroczenia standardów jakości powietrza, w tym przede wszystkim dla pyłu drobnego PM10, i zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o przekroczenia normy dla benzo(a)pirenu, który stanowi wy-znacznik rakotwórczości. W związku z tym, w celu poprawy jakości środowiska miejskiego ramach Priorytetu Inwestycyjnego podejmowane będą działania poprawiające jakość powietrza i redukujące emisję zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery.

Innym priorytetem będzie ograniczenie hałasu w miastach. Problem nadmiernego hałasu dotyczy głównie mieszkańców wielkich aglomeracji oraz obszarów położonych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, ale także często bywa uciążliwy dla mieszkańców mniejszych miejscowości. W związku z tym wsparcie skierowane będzie na inwestycje zmniejszające hałas oraz na jego monitoring.

W celu poprawy stanu środowiska miejskiego wsparcie uzyska także pomiar zanieczyszczeń w miastach oraz systemy informowania mieszkańców o jego poziomach.

Spodziewane typy przedsięwzięć:
- rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych,
- inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym instalacje za-bezpieczające, oraz przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urzą-dzeń odpylających,
- inwestycje ograniczające natężenie hałasu oraz jego monitoring,
- wsparcie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach,
- systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1,
- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>