Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie IV. 6.1: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Poprawa gospodarki odpadami

Priorytet inwestycyjny 6.1.
Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

Cel szczegółowy:
Poprawa gospodarki odpadami.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
Przeznaczenie odpowiednich środków na gospodarkę odpadami jest w WRPO 2014+ niezbędne. W perspektywie 2007-2013 wydatkowane były pieniądze na budowę systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Dzięki temu liczba i moce przerobowe instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem znacznie się zwiększyły, jednak nadal znajdują się obszary na terenie województwa, gdzie moce przerobowe instalacji, stosujących procesy, usytuowane jak najwyżej w hierarchii postępowania z odpadami, można uznać za niewystarczającą.

W związku z powyższym podstawowym obszarem wsparcia w perspektywie 2014-2020 będzie dokończenie budowy systemów gospodarki odpadami, wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego lub z planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wspierany będzie przede wszystkim rozwój systemu go-spodarki odpadami komunalnymi mający na celu zastąpienie składowania odpadów innymi metodami ich zagospodarowania. Priorytetem w tym wymiarze będzie wsparcie dla budowy i rozbudowy instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów, systemów selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu, a także rekultywacji składowisk. Podejmowane działania będą zgodne z ramową dyrektywą o odpadach, czy dyrektywą składowiskową. Wsparcie skierowane będzie również na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne oraz niebezpiecznymi, a także na usuwanie tzw. „bomb” ekologicznych.

Ważnym elementem nowej polityki w odniesieniu do gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Osiągane to będzie przez zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawiania odpadów, a także kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami, przez kampanie informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- działania wynikające z planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi/wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z działaniami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie zapobiegania powstawiania odpadów, czy właściwego postępowania z odpadami.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- osoby prawne, inne niż wskazane w pkt. 1,
- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>