Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 4.2: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Priorytet inwestycyjny 4.2.
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Cel szczegółowy:
Zmniejszenie energochłonności gospodarki.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego przewiduje się działania mające na celu racjonalizację wykorzystania energii w przedsiębiorstwach. Wspierane będą m.in. nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na modernizacji i wprowadzaniu ulepszeń do przedsiębiorstwa mające na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody przez m.in. systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne, służące poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany procesów technologicznych. Wsparcie udzielane będzie również na modernizację budynków m.in. przez izolację termiczną budynków, poprawę stanu technicznego węzłów cieplnych, montaż liczników, a także wprowadzanie systemów zarządzania budynkiem, a tak-że na budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysoko-sprawnej kogeneracji.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- działania ograniczające energochłonność,
- racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody,
- wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>