Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 2.2: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Priorytet inwestycyjny 2.2.
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Cel szczegółowy:
Wzrost zastosowania TIK w gospodarce.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W ramach tego Priorytetu Inwestycyjnego realizowane będzie między innymi wsparcie przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych) w zakresie rozwoju produkcji i usług, przy zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektów możliwe będzie inwestowanie w nowe e-usługi, w systemy obsługi działalności przedsiębiorstw, w działalność on-line, w oprogramowanie, w systemy zarządzania i portale internetowe, a także wspieranie szkoleń w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług,
- wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw,
- wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
- wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B).

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, w zakresie m.in. rozwijania kompetencji kadr w związku z wdrożeniem i obsługą realizowanych systemów informatycznych.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- sieci przedsiębiorstw, w tym klastry.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>