Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.4: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Priorytet inwestycyjny 3.4.
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Cel szczegółowy:
Wzrost potencjału usług dla przedsiębiorstw.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego wsparcie udzielane będzie na rzecz trwałego wzrostu potencjału usług świadczonych dla przedsiębiorstw, w szczególności w celu realizacji regionalnej strategii innowacji. Uzyskają je instytucje otoczenia biznesu, w których świadczone będą przede wszystkim wysokowyspecjalizowane, dopasowane do potrzeb kompleksowe usługi. W celu zwiększenia ich efektywności oraz lepszego wykorzystania specyfiki działalności tego typu instytucji wspierane będą działania na rzecz rozwoju i zwiększania kompetencji kadr ośrodków. W ramach wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu podejmowane będą działania nakierowane na profesjonalizację dotychczas świadczonych usług i lepsze dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorców. Realizowane będą inwestycje poprawiające jakość i efektywność wykorzystania wybudowanej infrastruktury. Wspierane będą także projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do konkurencji.

Istotnym kierunkiem wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu będzie wsparcie sieciowania ich działalności, służące poprawie efektywności prowadzonych działań doradczo-szkoleniowych.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu,
- usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej nas rynku,
- wzmacnianie zdolności MŚP do korzystania z usług IOB,
- sieciowanie instytucji otoczenia biznesu.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- instytucje otoczenia biznesu,
- przedsiębiorcy,
- jednostki samorządu terytorialnego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>