Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.3: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Wzrost potencjału gospodarki.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W najbliższych latach konkurowanie niższymi kosztami pracy stanie się niemożliwe, dlatego ważnym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw regionu będzie wzrost ich innowacyjności oraz adaptacji do wyzwań globalnej gospodarki.

Wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego koncentrować się będzie w szczególności na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez zwiększenie ich aktywności inwestycyjnej (wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań – innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, a także adaptację produktów, usług i technologii dla potrzeb nowych rynków lub grup docelowych) oraz wzrost zatrudnienia. Preferowane będą projekty w szczególności wspierające innowacje w inteligentne specjalizacje regionu. Stąd podstawowym kierunkiem realizowanego wsparcia będą w pierwszej kolejności inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego przewiduje się także wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych, czyli skupiska firm i instytucji, które charakteryzują się wysokim poziomem różnego rodzaju interakcji, powiązań funkcjonalnych i współpracy, oczywiście przy zachowaniu konkurencyjności. Głównym celem przyszłej polityki klastrowej powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki dzięki intensyfikacji współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspierania rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (klastrów kluczowych). Cel ten będzie realizowany przez wspieranie istniejących i nowotworzonych klastrów przez dofinansowanie koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych, a także wspieranie wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla go spodarki regionu. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego przewiduje się wspieranie zarówno wczesnej fazy rozwoju klastrów (faza embrionalna/inkubacji) w celu budowy kompetencji i potencjału rozwojowego klastrów, jak i wspieranie rozwoju klastrów znajdujących się w fazie wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia ich innowacyjności, m.in. kluczowe klastry dla regionu. Cel szczegółowy realizowany będzie także przez wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw mające na celu wdrożenie w nich wszelkiego rodzaju innowacji, umożliwiające im wejście na rynek oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności w początkowych fazach rozwoju.

Wspierany będzie także rozwój podmiotów ekonomii społecznej przez inwestycje w ich infrastrukturę. Działania będą miały na celu wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw społecznych, realizację prorozwojowych inwestycji zwiększających skuteczność działań integracyjnych i zatrudnieniowych oraz tworzenie wartości innowacyjnej. Interwencja w tym za-kresie przyczyni się do wzmocnienia gospodarki społecznej w Wielkopolsce, co będzie skutkować zmniejszeniem skali wykluczenia społecznego.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług,
- wsparcie rozwoju klastrów,
- wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. rozwojem wykwalifikowanych kadr oraz umiejętności pracowników obsługujących nowe urządzenia.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- sieci przedsiębiorstw, w tym klastry,
- podmioty ekonomii społecznej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>