Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.2: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy:
Wzrost umiędzynarodowienia gospodarki.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
W ramach przedmiotowego Priorytetu Inwestycyjnego cel szczegółowy obejmujący wzrost umiędzynarodowienia gospodarki realizowany będzie w szczególności przez podmioty gospodarcze koncentrujące swą działalność na rynkach zagranicznych (działania nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu), w tym na współpracy z partnerami zagranicznymi. Zakłada się możliwość wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie bezpośredniej, bądź też przez pośrednictwo w zakresie tworzenia i wykorzystania instrumentów do wsparcia tego typu wyspecjalizowanej działalności przedsiębiorstw (wspierające przedsiębiorców od etapu koncepcyjnego do wdrożenia pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej). Wspierane będą ponadto działania klastrów organizujących współpracę swoich członków w celu wspólnej internacjonalizacji działalności gospodarczej lub internacjonalizacji produktów i usług klastra, jak również promocji przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Ważnym aspektem realizacji Priorytetu Inwestycyjnego będzie wsparcie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz ich zmian, szczególnie na rzecz internacjonalizacji. Pod-czas ich wdrażania wśród przedsiębiorców promowane będzie m.in. wykorzystanie narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie ryzykiem z obszarów środowiskowego, społecznego oraz ładu organizacyjnego (ang. environmental, social, governance, ESG). Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) powinna być także promowana wśród przedsiębiorstw lokalnych sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych ukierunkowanych na działalność krajową, dająca podstawy dla zrównoważonego rozwoju społecznej gospodarki rynkowej na szczeblu lokalnym.

Osobnym działaniem realizowanym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego będzie pro-mocja regionalnej gospodarki na rynkach międzynarodowych, realizowana przy współpracy samorządu województwa, w pełni zaangażowanego w poprawę wizerunku gospodarki regionu na arenie międzynarodowej (organizowanie udziału w konferencjach, targach itp.). Uzupełnieniem tego działania będzie promocja turystyczna regionu, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów,
- wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
- promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych,
- promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- sieci przedsiębiorstw, w tym klastry,
- instytucje otoczenia biznesu,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>