Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
Wzrost przedsiębiorczości.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
Sformułowany w ramach niniejszego Priorytetu Inwestycyjnego cel szczegółowy „wzrost przedsiębiorczości” wymaga zaadresowania wsparcia dla przedsięwzięć wspierających zakładanie i rozwój nowych przedsiębiorstw w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie usług przez instytucje otoczenia biznesu, m.in. inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie. Tego rodzaju wsparcie jest warunkiem efektywnego wykorzystania pozostałych instrumentów dla gospodarki regionu. Dla początkującego przedsiębiorcy za pośrednictwem IOB przewiduje się wsparcie wielo-wymiarowe przez udostępnienie infrastruktury, doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz inne usługi niezbędne we wczesnych fazach rozwoju firmy.

Ważnym ogniwem dla wsparcia tworzenia MŚP w ramach Priorytetu Inwestycyjnego będzie tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, a w szczególności dotyczącej obszarów powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz terenów zamkniętych składowisk odpadów, nadających się do nowych funkcji. Obejmie ono takie kierunki, jak uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu na-dania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego, budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej oraz kampanie promocyjne.

Spodziewane typy przedsięwzięć:
- wsparcie tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju w początkowym okresie działalności,
- rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji,
- tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z rozwojem wykwalifikowanych kadr.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy,
- instytucje otoczenia biznesu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>