Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO)

Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji po-przez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy:
Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.

Oczekiwany wkład do realizacji celów szczegółowych:
Zainwestowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego środki mają za zadanie przede wszystkim lepiej powiązać naukę z gospodarką oraz być dźwignią uruchamiającą nakłady prywatne na sferę B+R, a przez to doprowadzić do wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Przyczyni się to na poziomie regionalnym do wypełnienia zobowiązań Polski względem Strategii Europa 2020, określonych w Krajowym Programie Reform (zgodnie z przeprowadzoną diagnozą aktualnie niski wskaźnik poziomu nakładów na B+R wynika przede wszystkim z niskiego poziomu nakładów sektora prywatnego).

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego realizowane będą działania mające na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw regionu, w tym w szczególności przez wzrost potencjału sektora B+R. Wspierane będą działania na rzecz zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, w tym ich infrastruktury naukowo-badawczej, prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa umożliwiające w szczególności realizację zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji oraz wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i technologii, a także praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Adresowane w ten sposób wsparcie pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych produktów bądź usług na rynek, a także na podjęcie działań prowadzących do inicjowania, audytu i poprawy przebiegu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Wsparcie obejmować będzie także klastry inicjujące współpracę przedsiębiorstw, w za-kresie wsparcia działalności B+R, w celu pozyskiwania i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz poprawy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.

Spodziewane typy przedsięwzięć:

- wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego),
- wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,
- wspieranie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach na wszystkich etapach powstawania i rozwoju nowych produktów i usług,
- wsparcie transferu technologii, szczególnie dla inteligentnych specjalizacji,
- wsparcie współpracy nauki i biznesu na rzecz wypracowania i wdrażania innowacji.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z zatrudnieniem i rozwojem wykwalifikowanych kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych, a także z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą.

Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci:

- przedsiębiorcy,
- konsorcja naukowo-przemysłowe,
- sieci przedsiębiorstw, w tym klastry.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WIELKOPOLSKIEGO RPO !!!

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ na lata 2014 – 2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>