Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 2.2: RPO Warmińsko-Mazurskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)

Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Priorytet inwestycyjny 2.2.
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Cel szczegółowy:
Zwiększenie wykorzystania i jakości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce województwa.

Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce województwa wymaga podjęcia szeregu działań. Problem małej dostępności do Internetu będzie ograniczony w niedługiej perspektywie dzięki inwestycjom w budowę sieci szerokopasmowych oraz projektom polegającym na włączeniu cyfrowym prowadzonym w latach 2007-2013. W ślad za tym musi iść zwiększenie podaży produktów i wyspecjalizowanych usług świadczonych z wykorzystaniem tych sieci. W ramach niniejszego priorytetu interwencja będzie ukierunkowana na projekty TIK, które dają szansą na zwiększenie liczby miejsc pracy ( szczególnie dla ludzi młodych), związanych między innymi z pracą na odległość, handlem elektronicznym, usługami elektronicznymi itp. Możliwość oferowania produktów i usług za pośrednictwem Internetu służyć będzie obniżaniu w sposób znaczący kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Specyficznym rodzajem usług przewidywanych do wsparcia są te, których świadczenie zakłada się w systemie „sail pass”. Realizacja przedsięwzięcia wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie –Strategia” i polega na stworzeniu w oparciu o TIK systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich, dającego możliwość zakupu usługi przez Internet, płatności kartą sail pass, rozliczania w systemie elektronicznym itp.

Specyficznym rodzajem usług przewidywanych do wsparcia są te, których świadczenie zakłada się w systemie „sail pass”. Realizacja przedsięwzięcia wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” i polega na stworzeniu w oparciu o TIK systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich, dającego możliwość zakupu usługi przez Internet, płatności kartą sail pass, rozliczania w systemie elektronicznym itp.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa;
- grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, klastry);
- lokalne organizacje turystyczne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>