Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.4: RPO Warmińsko-Mazurskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)

Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji

Priorytet inwestycyjny 3.4.
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Cel szczegółowy:
Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji.

Uzupełnieniem bezpośredniego wsparcia środowiska biznesowego będzie wzmocnienie jego otoczenia instytucjonalnego, oferującego m.in. usługi doradcze i szkoleniowe. Pomimo znacznego wsparcia skierowanego w latach 2007-2013 na rozbudowę i tworzenie podmiotów otoczenia biznesowego w regionie, zbyt mały nacisk położony został na efektywność działań informacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Stąd – w sytuacji, gdy potrzeby infrastrukturalne IOB zostały w dużej mierze zaspokojone, pozostaje wzmocnienie merytoryczne IOB, prowadzące do wymiernych rezultatów w postaci podniesienia jakości i rozszerzania katalogu usług oraz specjalizacji instytucji w celu pełnej profesjonalizacji działań. Zaplanowane wsparcie przyczyni się również do zapełnienia luki w podaży usług dla firm. Jednocześnie przedsiębiorstwa otrzymają możliwość pozyskania niezbędnych im usług doradczych i szkoleniowych w formule zapewniającej podejście popytowe (dostosowane do faktycznych potrzeb).

Zakłada się, iż zapewnienie przedsiębiorcom swobody w wyborze świadczeniodawcy usług przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wśród instytucji otoczenia biznesu i zainspiruje je do podnoszenia jakości swoich usług. Jednocześnie interwencja skierowana na rozwój IOB w ramach RPO WiM ma dać do tego możliwość. Dodatkowo wspierane będzie tworzenie i świadczenie przez instytucje otoczenia biznesu pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw (w tym również działania informacyjne w zakresie komercjalizacji, sposobu finansowania procesu od pomysłu do wdrożenia, ochrony własności intelektualnej). Wspólne działania IOB (tworzących sieć wsparcia) zapewnią kompleksową pomoc przedsiębiorcom podejmującym działalność innowacyjną i pozwolą na zmniejszenie ryzyk z tym związanych.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa;
- instytucje otoczenia biznesu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>