Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO ŚWIĘTOKRZYSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KIELCE


Pasaż Na Stoku
ul. Warszawska 218D, 25-414 Kielce

e-mail: kielce@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ELŻBIETA MOĆKO
Tel. kom: +48 882 804 807

e-mail: elzbieta.mocko@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 1,5 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Innowacje i nauka
Innowacje i nauka – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

Cel główny przedmiotowej osi priorytetowej realizowany będzie w oparciu o realizację Celu Tematycznego 1. Wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R, który jest ściśle powiązany z wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach zaprogramowanych w ramach osi. Przewidziana interwencja w innowacyjność oraz aktywność badawczo-wdrożeniową przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego w postaci instrumentów zwrotnych wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa jako całości.

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka koreluje z celem główny RPOWŚ 2014-2020: Województwo świętokrzyskie jako region efektywnie wykorzystujący swoje potencjały rozwojowe, w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska, oraz budowę kapitału społecznego, a także z celem uzupełniającym 2: Województwo świętokrzyskie jako region umiejętnie korzystający z posiadanych zasobów oraz innowacji, stanowiących podstawę dla budowy przewagi konkurencyjnej gospodarki.

Priorytet inwestycyjny 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.

Oś Priorytetowa II - Konkurencyjna gospodarka
Konkurencyjna gospodarka – II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

W ramach niniejszej osi priorytetowej przewiduje się wsparcie na uruchomienie przez podmioty gospodarcze działalności na rynku, a także na dywersyfikację portfela nowych produktów/usług. Kontynuowana będzie interwencja na zakup nowoczesnego sprzętu i maszyn do produkcji. Zostanie wsparta nowa lub zostanie rozbudowana dotychczasowa infrastruktura Instytucji Otoczenia Biznesu. Ma to na celu wspieranie regionalnych przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorczości akademickiej (inkubacja firm wchodzących na rynek). Co więcej, dojedzie do samego rozszerzenia dotychczas usług oferowanych przez funkcjonujące Instytucje Otoczenia Biznesu w postaci konsultingu, coachingu, a także doradztwa dla niemających doświadczenia nowych firm (start-up’ów).

Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK.

Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji.

Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
Oś Priorytetowa II - Efektywna i zielona energia.

Efektywna i zielona energia – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa Efektywna i zielona energia zakłada realizację inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Zaplanowana interwencja będzie mieć bezpośredni wpływ na spełnienie przez Polskę wymogów stawianych przez Komisję Europejską w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami. Realizacja zaprogramowanych działań będzie skutkować również poprawą konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez: zmniejszenie energochłonności sektora publicznego i prywatnego, zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej.

Priorytet inwestycyjny 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii.

Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez przedsiębiorstwa.

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>