Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 3.3: RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.
Cel szczegółowy:
Wzrost zdolności przedsiębiorstw, działających w województwie świętokrzyskim do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług.

Ułatwienie dostępu do kapitału inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w ramach instrumentów zwrotnych. Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w województwie świętokrzyskim, poprzez współpracę w ramach inicjatyw klastrowych.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 realizowane będzie wsparcie rozwoju istniejących firm (w formie bezzwrotnych dotacji bądź za pośrednictwem instrumentów finansowych z terenu województwa) - projekty zwiększające aktywność inwestycyjną MŚP oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem firmy, w tym również na obszarach wiejskich i obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego. Zakłada się realizację projektów służących wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności MŚP, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, lub sprzyjających tworzeniu w nich nowych miejsc pracy m.in. poprzez:
- rozbudowę przedsiębiorstwa, prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych),
- zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przez przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług (w tym turystycznych),
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, co będzie skutkować wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,
- rozwój klastrów regionalnych i lokalnych.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu (w zakresie inicjatyw klastrowych).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>