Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 3.1: RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
1. Wzrost zdolności przedsiębiorstw, działających w województwie świętokrzyskim, do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług.
2. Wzrost liczby trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach.
3. Wzrost zdolności instytucji otoczenia biznesu do wspierania rozwoju przedsiębiorstw.
4. Poprawa warunków do lokowania inwestycji, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego.

Przedsięwzięcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1. dotyczyć będą wsparcia tworzenia MŚP (w tym producentów rolno-spożywczych) w tym m.in.:
- wsparcia MŚP na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wsparcia MŚP we wprowadzaniu na rynek nowych produktów/usług,
- rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką,
- tworzenia nowej i rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego służącego terenom inwestycyjnym lub obszarom gospodarczym, kampanie promocyjne,
- rozwoju usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. Projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu powinny bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania usług świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>