Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ)

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie świętokrzyskim, poprzez zapewnienie dostępu do kapitału na zakup rozwiązań innowacyjnych

Priorytet inwestycyjny 1.1.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.

Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie świętokrzyskim, poprzez zapewnienie dostępu do kapitału na zakup rozwiązań innowacyjnych.

Działania realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2. mają na celu spowodowanie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie dostępnych wyników prac B+R/technologii. Dotyczą one projektów w zakresie działalności B+R realizowanej przez przedsiębiorstwa. W szczególności założono wsparcie:
- zakupu wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
- wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
- uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych,
- rozwoju instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, seed capital, instrumenty mieszane).

Ponadto, przewiduje się:
- wsparcie instytucji otoczenia biznesu (w tym m.in. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, spółki celowe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości), w celu poprawy jakości i profesjonalizacji świadczonych przez nie usług dla inteligentnego rozwoju MŚP (w szczególności w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami),
- wsparcie rozwoju klastrów w kluczowych dla rozwoju regionu dziedzinach.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, instrumenty finansowe z terenu województwa świętokrzyskiego, klastry zrzeszające podmioty działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>