Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE VIII. 8.9: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Priorytet Inwestycyjny 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy

Wzrost transferu wiedzy oraz zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem nauki a gospodarką. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników zgodnie z ich potrzebami.

Opis planowanych przedsięwzięć
Z perspektywy kreowania polityki regionalnej szczególnie istotne dla dalszego identyfikowania wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju regionu jest podejście bazujące na konfrontowaniu ze sobą procesów zmian zachodzących na rynkach z procesami zmian rozumianych jako interwencja publiczna. Podkreślić należy zaangażowanie zarówno regionu jak i środowisk innowacyjnych w rozwój wybranych dziedzin nauki i gospodarki pozwalających uzyskiwać rynkowe przewagi globalne bądź zaawansowanie technologiczne branż i sektorów gospodarki województwa śląskiego, a także kształtować przedsiębiorczość i rynek pracy w wymiarze regionalnym lub subregionalnym. W ramach tego priorytetu inwestycyjnego realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu rozbudowę ekosystemu innowacji województwa śląskiego m.in. poprzez wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B + R, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami. Działania te będą komplementarne z działaniami realizowanymi w EFRR w zakresie wspierania klastrów, budowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich działalności badawczo – rozwojowej w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3. Podkreślić należy kwestię dotyczącą demarkacji pomiędzy CT 8, a CT 3. Wsparcie szkoleniowe w ramach CT3 będzie ściśle powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi, natomiast wsparcie w ramach CT8 będzie elementem szerszej strategii rozwoju firmy w zakresie inwestycji w kapitał ludzki oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Z kolei w przypadku wsparcia finansowego, w ramach CT8 planowana jest realizacja działań skierowanych do osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, natomiast w ramach CT3 wsparcie będzie skoncentrowane na funkcjonujących przedsiębiorstwach.

Zmiany globalne w tym również te, które powodują negatywne skutki takie jak spowolnienie gospodarcze implikują konieczność wsparcia przedsiębiorstw, przede wszystkim w zakresie koniecznych do przeprowadzenia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych. Mając na uwadze, iż kwestia modernizacji wiąże się z koniecznością weryfikacji umiejętności i kwalifikacji osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw może pociągać za sobą niekorzystne zmiany w strukturze zatrudnienia, w tym nieść ze sobą ryzyko zwolnień pracowników w celu łagodzenia skutków zmian, konieczne będzie dostosowanie umiejętności oraz kwalifikacji pracowników i ich pracodawców do sytuacji gospodarczej na rynku pracy. Tym samym, działania podejmowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.9 będą koncentrować się zarówno na bezpośrednim wsparciu przedsiębiorstw (m.in. dostarczanie kompleksowych usług odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem) jak i na wdrażaniu programów ochrony osób zagrożonych zwolnieniem/przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych np. w formie outplacementu.

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.9 będą:

- Wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020,
- Działania wspierające współpracę B+R nauki i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy,
- Staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych,
- Szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej,
- Wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi,
- Koordynacja i monitorowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym.
- Dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu,
- Wzmocnienie jakości usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP,
- Wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe,
- Doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MŚP,
- Wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,
- Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców.

Główni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- Instytucje Otoczenia Biznesu,
- Partnerzy Społeczni,
- Organizacje pozarządowe,
- Samorząd gospodarczy,
- Klastry/Podmioty koordynujące (zarządzające Klastrem),
- Jednostki Samorządu Terytorialnego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>