Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE VIII. 8.8: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Oś priorytetowa została utworzona w oparciu o trzy priorytety inwestycyjne celu tematycznego nr 8: promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę,

8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,

8.10 aktywne i zdrowe starzenie się.

Priorytet Inwestycyjny 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Cel szczegółowy

Godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników poprzez zastosowanie elastycznych form organizacji pracy oraz poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

Opis planowanych przedsięwzięć
W aspekcie godzenia życia zawodowego i prywatnego należy stwierdzić, że niedostateczny poziom rozwoju systemu opieki nad dziećmi do lat 3 stanowi aktualnie strukturalny problem rynku pracy. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią zwiększenie dostępu do usług opieki, a tym samym umożliwią osobom pełniącym opiekę nad dziećmi do lat 3 zatrudnienie, powrót do zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia. Działania umożliwią godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co pozwoli na zminimalizowanie segmentacji na rynku pracy oraz umożliwi firmom wdrożenie zmian w zakresie organizacji pracy. Zakres powyższego wsparcia może być uzupełniony o działania promocyjno – informacyjne.

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.8 będą:

- Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
- Tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, szczególności na obszarach cechujących się największymi zapóźnieniami społeczno – gospodarczymi,
- Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
- Wdrożenie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia w szczególności poprzez work sharing, telepracę, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników.

Główne grupy docelowe:
- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci;
- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Główni beneficjenci:
- Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym między innymi:
- Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, nianie (wg Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235), - Pracodawcy,
- Organizacje pracodawców.

Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
Z uwagi na zakres i charakter interwencji oraz potencjalne grupy docelowe nie planuje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Opis planowanego zastosowania dużych projektów
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.8 nie zidentyfikowano dużych projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 000 000 EUR.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>