Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE IV. 4.2: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Priorytet inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Cel szczegółowy

W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.2 wyznaczono dwa cele szczegółowe: przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach, zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw.

Planowanymi rezultatami wsparcia budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, będą ograniczenie strat i zużycia energii, wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem oraz spadek energochłonności gospodarki. Realizacja projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii (dopuszcza się modernizację energetyczną budynków, także z uwzględnieniem instalacji wykorzystujących OZE, pod warunkiem, że instalacja ta będzie wykorzystana na potrzeby tego budynku).

Wsparcie przewidziane w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 stanowi uzupełnienie interwencji priorytetu inwestycyjnego 4.1 w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń (niska emisja) oraz przyczyni się do wzrostu udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Planuje się wsparcie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł, co pozwoli na efektywne wykorzystanie regionalnych zasobów przez przedsiębiorstwa, a w dłuższej perspektywie czasowej, w wyniku wsparcia ww. działań, nastąpi poprawa konkurencyjności firm, obniżenie kosztów ich działalności poprzez ograniczenie strat i zużycia energii.

Opis planowanych przedsięwzięć
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 wspierane będą działania polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach oraz poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Realizacja zaprogramowanych działań przyczyni się do poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz obniży energochłonność przedsiębiorstw poprzez ograniczenie strat i zużycia energii.

Główni Beneficjenci, w szczególności:
Przedsiębiorstwa;

Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 4.2 dedykowane przedsiębiorcom, realizowane będą w całości za pomocą instrumentów zwrotnych w ramach procedury konkursowej.

Podstawą do zaprogramowania interwencji w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.2 w ramach RPO WSL 2014-2020 jest naturalny potencjał przyrodniczy istniejący w regionie (lokalne potencjały, takie jak: energia słoneczna, wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia). Dodatkowo, w zakresie kryteriów formalnych, wskazuje się stan gotowości projektu do realizacji. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Kryteria wyboru projektów będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych w osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne.
Kryteriom merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną określone wagi punktowe.

Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
Wykorzystanie instrumentów finansowych dotyczy całego priorytetu inwestycyjnego 4.2. Instrumenty zwrotne będą co do zasady wykorzystywane w projektach, które mają problemy z finansowaniem ze względu na niedoskonałości rynku kapitałowego. Planuje się wykorzystać następujące instrumenty inżynierii finansowej, m.in.:

Pożyczki rynkowe skierowane do przedsiębiorstw o ograniczonej zdolności kredytowej lub do przedsiębiorstw jako uzupełnienie wsparcia dotacyjnego, ze względu na konieczny wkład własny;

Pożyczki preferencyjne skierowane do przedsiębiorstw;

Poręczenia skierowane do przedsiębiorstw.

Wyżej wymienione formy wsparcia będą wdrażane w oparciu o model opisany w dokumentach uszczegóławiających Program. IZ RPO WSL programując ww. formę wsparcia oparła się na rekomendacjach zawartych w badaniu ewaluacyjnym.

Opis planowanego zastosowania dużych projektów
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 nie zidentyfikowano dużych projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 000 000 EUR.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>