Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE III. 3.3: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 3.3 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy

Wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Opis planowanych przedsięwzięć
Zgodnie z wskazanym w diagnozie poziomem przedsiębiorczości oraz potencjałami w zakresie wdrażania innowacji jak również walorami turystycznymi regionu należy wspierać działania przyczyniające się do podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. W diagnozie wskazano również na dobrze rozwinięte inicjatywy służące kooperacji w związku z czym należy wspierać wspólne przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju MŚP.

W związku z powyższym w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji. Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z RIS WSL 2013-2020 oraz PRT. Ponadto, przewiduje się również wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przedsięwzięć turystycznych, wykorzystujących potencjał turystyczny i kulturowy oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze regionu.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 planuje się również wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, przewiduje się wsparcie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacnianiu pozycji klastra i jego członków na arenie międzynarodowej. W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 dopuszcza się również inwestycje w infrastrukturę TIK niezbędną do realizacji przedsięwzięcia zgodnego z celem priorytetu inwestycyjnego.

Projekty realizowane przez MŚP polegające wyłącznie na inwestycji w TIK będą realizowane w ramach osi priorytetowej II. Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą na obszarze całego województwa.

Główni Beneficjenci, w szczególności:
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- Podmioty zarządzające klastrami;
- Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów
Planowaną formą wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 jest tryb konkursowy. Wybór konkursowego trybu uzasadniony jest typem beneficjenta (podmioty prywatne), skutecznością (największa szansa wyłonienia projektów o wysokim stopniu przygotowania do realizacji oraz ściśle realizujących cele priorytetu inwestycyjnego), jak również potencjałem wnioskodawców. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Kryteria wyboru projektów będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych w osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne.

Kryteriom merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną określone wagi punktowe.

Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) w ramach działań związanych ze wsparciem inwestycji w innowacje oraz w zakresie przedsięwzięć turystycznych jak również w zakresie wsparcia klastrów. Natomiast w zakresie wsparcia rozwoju konkurencyjności MŚP planuje się wykorzystywanie instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe przeznaczone będą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój ich działalności. Instrumenty zwrotne będą co do zasady wykorzystywane w projektach, które mają problemy z finansowaniem ze względu na niedoskonałości rynku kapitałowego. Planuje się wykorzystać następujące instrumenty inżynierii finansowej, m.in.:

- Pożyczki rynkowe skierowane do MŚP o ograniczonej zdolności kredytowej;
- Pożyczki preferencyjne skierowane do MŚP;
- Poręczenia skierowane do MŚP.

Wyżej wymienione formy wsparcia będą wdrażane w oparciu o model opisany w dokumentach uszczegóławiających Program.

Opis planowanego zastosowania dużych projektów
W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 nie zidentyfikowano dużych projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 000 000 EUR.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>