Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE II. 2.2: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Priorytet inwestycyjny 2.2 rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Cel szczegółowy

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Dzięki realizacji PI 2.2 wzrośnie liczba przedsiębiorstw w województwie śląskim korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi.

Opis planowanych przedsięwzięć
Biorąc pod uwagę zidentyfikowany w diagnozie poziom wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach i dostęp przedsiębiorstw do Internetu, należy skoncentrować się na działaniach przyczyniających się do rozwoju e-biznesu oraz zwiększenia wykorzystania TIK wewnątrz firmy, jak również do kontaktów z innymi podmiotami.
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 planuje się wspierać projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym m.in. producentów rolno-spożywczych w zakresie inwestycji w rozwiązania teleinformatyczne służące rozwojowi przedsiębiorstwa, a w szczególności - rozwojowi produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych (w tym treści cyfrowe), sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzeniu i udostępnianiu usług elektronicznych, jak również usprawniających pozostałe procesy biznesowe. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie obejmowało dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw. Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego.
Wsparcie bezpośrednio w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL 2014-2020 dla rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia dopuszcza się również w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych: 1.2, 3.3, 4.2, 8.7, 8.8, 8.9, 9.2, 9.4, 9.7, 9.8.

Główni Beneficjenci, w szczególności:
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów
Planowaną formą wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 jest tryb konkursowy.
Wybór powyższego trybu uzasadniony jest typem beneficjenta (podmioty prywatne), skutecznością (największa szansa wyłonienia projektów o wysokim stopniu przygotowania do realizacji oraz ściśle realizujących cele priorytetu inwestycyjnego), jak również potencjałem wnioskodawców.
Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
Kryteria wyboru projektów będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych w osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne.
Kryteriom merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną określone wagi punktowe.

Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje), natomiast nie planuje się wykorzystywania instrumentów finansowych.

Opis planowanego zastosowania dużych projektów
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.2 nie zidentyfikowano dużych projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 000 000 EUR.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>