Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

DZIAŁANIE I. 1.2: RPO ŚLĄSKIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy:

Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki.

Opis planowanych przedsięwzięć
Biorąc pod uwagę wskazany w diagnozie potencjał przedsiębiorstw przemysłowych, w zakresie działalności innowacyjnej należy wspierać działania przyczyniające się do zwiększenia nakładów na B+R wśród przedsiębiorców. W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego, wsparcie uzyskają prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Wsparcie uzyskają również projekty polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników badań naukowych oraz technologii. Przewiduje się również wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych związanych z wdrażanym produktem lub usługą oraz wsparcie dla pozyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. Wszystkie przedsięwzięcia uzyskujące wsparcie muszą być zgodne z RIS WSL 2013-2020 oraz PRT.
W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 dopuszcza się również inwestycje w infrastrukturę TIK tylko wówczas, gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia zgodnego z celem priorytetu inwestycyjnego. Projekty realizowane przez MŚP polegające wyłącznie na inwestycji w TIK będą realizowane w ramach osi priorytetowej II. Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą na obszarze całego województwa.

Główni Beneficjenci, w szczególności:
- Przedsiębiorstwa;
- Konsorcja naukowo-przemysłowe.

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów
Planowaną formą wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 jest tryb konkursowy.
Wybór powyższego trybu uzasadniony jest typem beneficjenta (podmioty prywatne), skutecznością (największa szansa wyłonienia projektów o wysokim stopniu przygotowania do realizacji oraz ściśle realizujących cele priorytetu inwestycyjnego), jak również potencjałem wnioskodawców. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych w osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne.

Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje), natomiast nie planuje się wykorzystywania instrumentów finansowych.

Opis planowanego zastosowania dużych projektów
W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 nie zidentyfikowano dużych projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 000 000 EUR.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>