Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 3.3: RPO Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP)

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

Planowany zakres wsparcia:

a) Inwestycje podstawowe
Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te będące we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, jak również z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych.

Preferowane będą projekty:
1) ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym,
2) przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy.

b) Inwestycje profilowane
Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne – w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji, w tym realizujących przedsięwzięcia wpisujące się w cele Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- Mikro i małe przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z POMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>