Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 3.1: RPO Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP)

Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

Zrealizowane zostanie przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, którego celem jest poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów zagranicznych w regionie poprzez uruchomienie dedykowanego regionalnego mechanizmu finansowego.

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację kompleksowych i skoordynowanych działań obejmujących m.in. promocję inwestycyjną regionu, kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu (w tym m.in. organizację wydarzeń o charakterze gospodarczym).

Finansowane będzie przygotowanie (w tym uzbrojenie) terenów inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych. Uzupełniająco (cross-financing), przewiduje się także możliwość wsparcia relokacji pracowników i przyznawanie grantów dla kluczowych z punktu widzenia regionu inwestycji zewnętrznych (w tym dla reinwestycji).

Preferowane będą projekty:
1) wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego,
2) ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia,
3) uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego i niewpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska (w zakresie infrastruktury),
4) zlokalizowane na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe Przedsiębiorcy, w tym potencjalni inwestorzy spoza regionu (w tym zagraniczni) oraz inwestorzy obecni w regionie, jednostki samorządu terytorialnego dysponujące terenami inwestycyjnymi, pracownicy przedsiębiorstw (nowozatrudnieni lub realokowani).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z POMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>