Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego

Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa Pomorskiego.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smartspecialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE.

Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji.

W praktyce oznacza to, że firmy, które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Pomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – RPO WP).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego to:
- technologia informacyjna i komunikacyjna,
- energetyka,
- logistyka,
- usługi biznesowe,
- branża farmaceutyczna i kosmetyczna,
- biotechnologia,
- przemysły kreatywne i technologia off-shore.

Rolą firmy doradczej piszącej wniosek o dofinansowanie Twojej firmy w ramach Pomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – RPO WP) jest próba powiązania Twojego projektu z którąś z branż wskazanych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z POMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>