Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.3: RPO Podlaskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

WSPIERANIE INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i innowacyjną przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich konkurencyjności.

Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Szczególnie preferowane będą przedsięwzięcia związane z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej poprzez podjęcie eksportu wytwarzanych dóbr czy usług oraz podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym. Interwencja powinna dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających rozwiązania innowacyjne, bez względu na to czy będą to rozwiązania własne, czy pozyskane. Podobnie jak w PI 1.2 szczególnego podejścia wymagać będą małe i średnie przedsiębiorstwa nie partycypujące do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności, wobec których konieczne będzie zastosowanie instrumentarium pozwalające przede wszystkim wygenerować w nich popyt na innowacje.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych (ukierunkowanie na innowacje otwarte, innowacje związane ze specjalizacjami regionalnymi lub lokalnymi). W każdym przypadku zastosowana innowacja powinna przynosić wymierne efekty rynkowe. Współcześnie coraz częściej współautorami innowacji są klienci i użytkownicy produktu czy usługi, dlatego potrzebna jest reorientacja na innowacje otwarte. Przykładowe działania obejmą rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług. Kolejnym typem operacji będą działania mające na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. Przewiduje się również inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Efektem udzielonego wsparcia będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, uwidoczniony m.in. przez wzrost zyskowności sprzedaży brutto przedsiębiorstw.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
Wsparcie w działaniu 1.3, zgodnie z przedstawionym opisem planowanych przedsięwzięć, dotyczyć będzie wydatków stricte inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym również przedsiębiorstwa społeczne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODLASKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>