Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Podlaskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
- Pobudzenie przedsiębiorczości,
- Zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych oraz poprawa gospodarczego wizerunku regionu.

W ramach działania rozwijane będą zaawansowane i wyspecjalizowane usługi okołobiznesowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, zwłaszcza w ich początkowej fazie rozwoju. Wsparcie uzyskać będą mogły te ośrodki, które oferować będą skuteczne doradztwo adekwatne do początkowej fazy rozwoju firmy, w szczególności w zakresie strategii i monitorowania biznesu, transferu technologii, innowacji ukierunkowanych na użytkownika. Z uwagi na obserwowany w regionie niski poziom przedsiębiorczości konieczne jest podjęcie działań związanych z promocją i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, które powinny dotyczyć ogółu społeczeństwa. Wsparcie w tym zakresie dotyczyć będzie szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniających ideę przedsiębiorczości, co będzie uzupełnieniem planowanych w zakresie EFS działań związanych z rozwojem kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Planowane są również przedsięwzięcia dotyczące profesjonalizacji usług inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, w oparciu o już istniejące podmioty.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Głównymi beneficjentami będą instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w zakresie wsparcia początkowego i inkubacji. Przedsięwzięcia te – wpisując się w szerszy kontekst wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie – mają przełożyć się w dłuższym horyzoncie czasowym na wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie województwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODLASKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>