Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Podlaskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

WSPIERANIE TRANSFERU WIEDZY, INNOWACJI, TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Priorytet inwestycyjny 1.2.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (...) Oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów (…)

Cel szczegółowy:
Wzrost znaczenia działalności B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach priorytetu 1.2 przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w zakresie tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej. Przykładem są inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę B+R, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie tego typu projektów będzie prowadzić do wzmocnienia potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw poprzez powstawanie działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach, a tym samym do budowania ich trwałej przewagi konkurencyjnej. Tego typu operacje przyczynią się do zwiększenia nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na działalność B+R. Szczególnego podejścia będą wymagały małe i średnie przedsiębiorstwa niepartycypujące do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności. Konieczne będzie zastosowanie instrumentarium, które pozwoliłoby wygenerować w nich popyt na innowacje i związane z nimi prace rozwojowe.

Wsparcie będzie dotyczyło również prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie lub poprzez nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju. Wspierane będą te prace B+R, których wyniki są ukierunkowane na wdrożenie. Kluczowe będzie skonstruowanie instrumentów finansowania działalności B+R w taki sposób, aby właściwie uwzględniały ryzyko towarzyszące tego typu działalności.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Głównym beneficjentem tego działania będą przedsiębiorstwa, zaś udział innych podmiotów niebędących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-cami (odbiorcą efektu badań). Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie, IOB itp.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODLASKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>