Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie VII. 8.9: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Priorytet inwestycyjny 8.9.
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Cel szczegółowy:
1. Poprawa kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi
2. Zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, dotkniętych procesami zmiany gospodarczej

Wsparcie przyczyni się do poprawy sytuacji konkurencyjnej regionalnych przedsiębiorstw dotkniętych procesami zmiany gospodarczej, jak również pozwoli przywrócić do zatrudnienia osoby, które w wyniku zmian gospodarczych utraciły wcześniejsze zatrudnienie.

Podkarpaccy przedsiębiorcy nie budują swojej konkurencyjności w oparciu o kompetencje swoich pracowników. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. niski poziom świadomości w zakresie zasadności budowania kapitału przedsiębiorstwa opartego na konkurencyjnych kompetencjach zasobów pracy oraz ograniczenia finansowe w podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Przeciwdziałając powyższym ograniczeniom zaplanowano szereg działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa – zarówno w obszarze skutecznego zwiększania świadomości praktycznych korzyści płynących z inwestowania w posiadane zasoby pracownicze, jak i przede wszystkim umożliwiając dofinansowanie szerokiego zakresu wysokiej jakości usług rozwojowych.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>