Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie VII. 8.7: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Priorytet inwestycyjny 8.7.
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy:
Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Rozwój przedsiębiorczości pozostaje w ścisłej korelacji z podkarpackim rynkiem pracy, który charakteryzuje wysoki stopień bezrobocia i niski wskaźnik zatrudnienia. Z tego też powodu wzrost poziomu przedsiębiorczości jest zjawiskiem pożądanym i wymagającym wsparcia.

W celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz jej pozytywnego oddziaływania na rynek pracy w ramach priorytetu pomoc skoncentrowana będzie na udzielaniu wsparcia osobom planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W związku ze zdiagnozowanymi problemami w zakresie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania koniecznym staje się uruchomienie instrumentów, które będą w stanie wesprzeć nowopowstałe firmy w początkowej fazie ich działalności, aby umożliwić ich tworzenie i rozwój.

Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem szeregu instrumentów, zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych. Jednocześnie łącznie ze wsparciem bezzwrotnym, na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe będzie udzielanie wsparcia pomostowego, które ma wesprzeć nowopowstały podmiot w początkowym okresie jego działalności, kiedy to dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania jest bardzo ograniczony, a przedsięwzięcie nie generuje wysokich przychodów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - w zakresie bezzwrotnych form wsparcia i szkoleń,
- w zakresie zwrotnych form wsparcia podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>