Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie VII. 8.5: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Priorytet inwestycyjny 8.5.
Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cel szczegółowy:
Wzrost liczby osób lepiej przygotowanych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy.

Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie oraz ograniczenia bierności zawodowej mieszkańców.

Poprzez zastosowanie aktywnych polityk rynku pracy osoby bezrobotne i bierne zawodowo uzyskają wsparcie w zakresie rozwiązania swoich problemów uniemożliwiających lub utrudniających im podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej. Osoby znajdujące się poza rynkiem pracy będą miały możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, nabycia lub dostosowania do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych i kompetencji. Wsparcie psychologiczno-doradcze pozwoli ukierunkować rozwój zawodowy w sposób dostosowany nie tylko do potrzeb rynku pracy, ale także do predyspozycji odbiorców usług, co powinno zapewnić trwałość efektu aktywizacji zawodowej grupy docelowej. Proponowany w programie zakres wsparcia pozwoli na dostarczenie pomocy ww. osobom o charakterze kompleksowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb programów aktywizujących. Działania podejmowane będą w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej ww. grup osób obejmujących szereg instrumentów rynku pracy, które pozwolą na zniwelowanie ich problemów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>