Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.4: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Priorytet inwestycyjny 3.4.
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Cel szczegółowy:
Podniesienie jakości i rozszerzenie usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wobec coraz większych wyzwań wynikających z funkcjonowania polskiej gospodarki w strukturach jednolitego rynku europejskiego, wzrastającej presji konkurencyjnej, jak również konsekwencji wynikających z globalizacji gospodarki światowej niezbędne jest zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego dostępu do zróżnicowanego i odpowiadającego potrzebom rynku wsparcia. Wsparcie to powinno uwzględniać gamę dotychczas oferowanych usług, jak również pakiety nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb. W tym obszarze szczególnie istotne będzie zintegrowane wsparcie zwiększające potencjał działających na terenie województwa podkarpackiego IOB (działania podażowe). Pozwoli to zwiększyć ofertę profesjonalnych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- instytucje otoczenia biznesu,
- podmioty zarządzające klastrami,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- grupy producentów rolnych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>