Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.3: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Trwałe przyspieszenie rozwoju podkarpackich przedsiębiorstw.

W celu osiągnięcia jak największej efektywności wsparcia, szczególny nacisk zamierza się położyć na wspieranie projektów wykorzystujących potencjały regionu, w zakresie, których pozycja i rola województwa w gospodarce krajowej jest lub może być ponadprzeciętnie wysoka. Dotyczy to zarówno dziedzin już obecnie dobrze rozwiniętych, wymagających działań na rzecz utrzymania tego wysokiego poziomu rozwoju, ale także dziedzin, w których duży potencjał nie jest w pełni wykorzystany - jak produkcja żywności i turystyka. Szczególnie istotne będzie wsparcie innowacji w MŚP. Wsparcie będzie się koncentrować z jednej strony na kompleksowym wsparciu dla MŚP na każdym z etapów rozwoju przedsiębiorstwa, jak również wspomaganiu rozwoju mikro przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im zasobów umożliwiających rozwój i wzrost zatrudnienia. Wspierane będą działania związane z rozbudową przedsiębiorstwa, zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą w sposobie świadczenia usług.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>