Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.2: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Priorytet inwestycyjny 3.2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Warunkiem koniecznym dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa jako całości, jak i poszczególnych jego obszarów, jest wykreowanie, rozpropagowanie i utrwalenie jego pozytywnego wizerunku prezentującego walory w zakresie korzystnych warunków dla lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Skoordynowane działania w zakresie promowania atrakcyjności inwestycyjnej regionu powinny uwzględniać najistotniejsze atuty regionu. Przedsięwzięcia w powyższym zakresie mogą być realizowane zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, w tym z uwzględnieniem udziału administracji publicznej w zakresie uczestnictwa w różnego typu międzyregionalnych i międzynarodowych projektach i sieciach współpracy. Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się ponadto do wspierania ponadregionalnej i międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Wsparciem objęte będą projekty z zakresu promocji gospodarczej i turystycznej regionu.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
- podmioty zarządzające klastrami,
- instytucje otoczenia biznesu,
- centra obsługi inwestorów.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>