Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim.

Choć gospodarka województwa podkarpackiego charakteryzuje się dużym potencjałem specjalizacji, to nadal region cechuje niski poziom przedsiębiorczości i niewystarczająca stopa inwestycji. By wykorzystać w pełni potencjał województwa należy stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki regionu poprzez wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów akademickich. Działalność inkubatorów przedsiębiorczości jest formą wsparcia pomysłodawców projektów biznesowych. W przypadku mniejszych miejscowości lub miast pozbawionych silnych ośrodków akademickich lub przemysłu są one najlepiej dostosowującymi się do potrzeb lokalnych instytucjami mającymi na celu nie tylko wsparcie przedsiębiorczości, ale również wywieranie wpływu na rozwój przedsiębiorczego klimatu na lokalnym rynku. Ponadto zasadnym jest również uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja układów komunikacyjnych, itp. w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, sprzyjających powstawaniu miejsc pracy i wzmocnieniu połączeń funkcjonalnych rożnych części regionu a jednocześnie w przyciąganiu zewnętrznych inwestorów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa,
- podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi,
- podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
- instytucje otoczenia biznesu,
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>