Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

Wzrost działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w województwie podkarpackim

Priorytet inwestycyjny 1.1.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy:
Wzrost działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w województwie podkarpackim.

Działania przewidziane w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 mają na celu zwiększenie innowacyjności poprzez rozwój infrastruktury B+R oraz wsparcie prac badawczo–rozwojowych. Planuje się również wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, mające na celu ukierunkowanie ich potencjału na zastosowanie gospodarcze. Działania realizowane w ramach priorytetu będą skutkowały poprawą jakości badań oraz wzmocnieniem współpracy sektora nauki i gospodarki. Beneficjenci będą mogli przeprowadzić prace badawcze współpracując w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.) lub samodzielnie z wykorzystaniem własnych zasobów.

Równocześnie wzmacniane będą możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa,
- jednostki naukowe,
- konsorcja naukowe,
- szkoły wyższe,
- podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi,
- podmioty zarządzające klastrami,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODKARPACKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>