Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO OPOLSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KATOWICE


ul. Sokolska 78-80 lok. 7, 40-087 Katowice
Tel. +48 32 307 43 45

e-mail: katowice@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
JOANNA REJDYCH-ANDRZEJEWSKA
Tel.kom: +48 795 07 43 45

e-mail: joanna.andrzejewska@dotacje-exportgroup.pl

ZAPRASZAMY PON-PT W GODZ. 8:00-16:00


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WROCŁAW STARE MIASTO


ul. Leszczynskiego 4/45, 50-070 Wrocław

e-mail: wroclaw.staremiasto@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BOŻENA SKUBA
Tel.kom: +48 501 262 191

e-mail: bozena.skuba@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE


ul. Oleśnicka 6/1, 50-320 Wrocław
Tel./fax: +48 71 321 34 87

e-mail: wroclaw.srodmiescie@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
PRZEMYSŁAW CZERNIK
Tel.kom: +48 798 751 006

e-mail: przemyslaw.czernik@dotacje-exportgroup.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 1 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Innowacje W Gospodarce
Innowacje W Gospodarce – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO) na lata 2014-2020.

Program jest realizowany na terenie województwa opolskiego, zaliczanego do regionów słabiej rozwiniętych. Podstawę obliczania wkładu UE w ramach Programu stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. OP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Oś Priorytetowa II - E-Opolskie
E-Opolskie – II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO) na lata 2014-2020.

Program jest realizowany na terenie województwa opolskiego, zaliczanego do regionów słabiej rozwiniętych. Podstawę obliczania wkładu UE w ramach Programu stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. OP II współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Priorytet inwestycyjny 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Oś Priorytetowa III - Konkurencyjna Gospodarka
Konkurencyjna Gospodarka – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO) na lata 2014-2020.

Program jest realizowany na terenie województwa opolskiego, zaliczanego do regionów słabiej rozwiniętych. Podstawę obliczania wkładu UE w ramach Programu stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. OP II współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z OPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>