Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 3.3: RPO Opolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO)

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
2.Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych produktów i usług w MSP oraz wzmocnienie przedsiębiorstw społecznych
3: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój klastrów regionalnych i lokalnych
4: Wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez wspieranie współpracy gospodarczej
5: Rozwój przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu oraz zwiększanie dostępu do profesjonalnych usług około biznesowych

Ważnym czynnikiem wpływającym na spójność i rozwój regionu jest również ekonomia społeczna. W związku z tym w Programie podejmowane będą działania mające na celu wzmocnienie przedsiębiorczości społecznej. Podmioty te odgrywają coraz większą rolę w walce z wykluczeniem społecznym, co zostało podkreślone w KPRES. Posiadają duży potencjał do dostarczania usług użyteczności publicznej, zaspokajających ważne potrzeby przede wszystkim społeczności lokalnych, głównie w zakresie usług rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Główne typy przedsięwzięć:
- rozwój działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw z sektora MSP;
- rozwój działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw społecznych;
- dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych;
- dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- pośrednicy finansowi charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem administracyjnym;
- przedsiębiorstwa społeczne;
- producenci rolno-spożywczy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z OPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>