Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 2.2: RPO Opolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO)

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w MSP

Priorytet inwestycyjny 2.2.
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Cel szczegółowy:
Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w MSP.

Realizacja PI 2.2 przyczyni się do zwiększenia wykorzystania dostępnej infrastruktury oraz do wzrostu aktywności podmiotów prywatnych w inwestowaniu w nowoczesne formy przekazu informacji do kontrahentów i użytkowników końcowych. Planuje się, że wskutek podejmowanych działań nastąpi podniesienie poziomu utrzymywania relacji z klientami w zakresie ich obsługi, a także relacji z partnerami biznesowymi w celu przyspieszenia procesów produkcyjnych, logistycznych, wymiany danych i innych oraz zmniejszenia ich kosztów. Budowa interaktywnych portali internetowych będzie alternatywną drogą pozyskiwania danych przez użytkowników. Powyższe działania będą uwzględniały ponadto potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W dobie dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa, otwarcie rynku na płaszczyźnie teleinformatycznej stanowi wymóg cywilizacyjny.

Główne typy przedsięwzięć:
- rozwój produktów i usług opartych na TIK w przedsiębiorstwach, w tym umożliwiających ich internacjonalizację;
- zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi;
- wdrożenie wirtualnych systemów obsługi działalności MSP;
- rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemów zarządzania sprzedażą i usługami;
- zakup licencji na oprogramowanie;
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem;
- wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (jako element uzupełniający projektu).

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z OPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>