Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Opolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO)

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 1.2.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy:
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.

Mając na względzie poziom innowacyjności w województwie opolskim, niezbędne jest dalsze wsparcie regionalnej gospodarki poprzez działania na rzecz rozwoju innowacji. Ukierunkowanie interwencji na ten obszar znajduje potwierdzenie w dokumentach strategicznych na poziomie unijnym i krajowym, a także znajduje odzwierciedlenie w diagnozie potencjału społeczno-gospodarczego i celach zdefiniowanych w SRWO 2020 i RSIWO2020.

Główne typy przedsięwzięć:
- budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
- inwestycje w sferę B+R w przedsiębiorstwach, umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne, w tym specjalizacje inteligentne, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej;
- zakup i wdrożenie nowych technologii/wyników prac B+R, w tym patentów licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażaniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw;
- dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych;
- dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa;
- pośrednicy finansowi charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem administracyjnym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z OPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPOWO) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>