Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO MAZOWIECKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ PŁOCK


e-mail: plock@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ANNA DĄBKOWSKA
Tel.kom: +48 600 353 637

e-mail: anna.dabkowska@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
NATALIA SZCZUTOWSKA
Tel.kom: +48 519 085 105

e-mail: natalia.szczutowska@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WARSZAWA WAWER


e-mail: warszawa.wawer@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
JOANNA LACHOWSKA-KEANE
Tel.kom: +48 668 312 744

e-mail: joanna.keane@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania ponad 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamyOsie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM 2014-2020):

OŚ PRIORYTETOWA I - Innowacyjność i przedsiębiorczość

W ramach Osi Priorytetowej I realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:

- w ramach Celu Tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:

1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy;

1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...);

- w ramach Celu Tematycznego 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (…):

3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;

3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji;

3.4 Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji.

OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
W ramach Osi Priorytetowej realizowany będzie Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:

4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii.

4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

OŚ PRIORYTETOWA IV - Gospodarka przyjazna środowisku
i społeczeństwu


W ramach Osi Priorytetowej IV realizowane będą trzy Cele Tematyczne:

Cel Tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:

5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;

Cel Tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:

6.1 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego;

6.2 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego;

6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Cel Tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;

9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>